Barion Pixel
Hívj fel! +36302442251

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A www.banfiandrea.hu, és a weblap tulajdonosa, Bánfi Andrea, kiemelten fontosnak tartom személyes adataid diszkrét kezelését és szabályszerű védelmét. 2018. május 25-én életbe lépett az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (GDPR – Genaral Data Protection Regulation), mely az Európai Unió teljes területén azonos adatvédelmi rendelkezéseket vezet be.

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az új jogszabály előírásainak való megfelelés biztosítja a Megrendelő és a Szolgáltató közti megbízhatóságot.

Bánfi Andrea, mint Szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) személyes és online szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált Felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználónak a weblapon kezelt személyes adatait.

 

Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Bánfi Andrea kisvállalkozó

Székhely: 2800. Tatabánya, Vadász út 10.

Telefon: +36 30 244 22 51

E-mail cím: info(kukac)banfiandrea.hu

Adószám: 62785015-1-31

 

Fogalom meghatározások

Az új adatkezelési szabályzat (GDPR) kéri, hogy az adatvédelmi tájékoztató közérthető, bárki számára könnyen értelmezhető legyen. Ezért, az alábbiakban, az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmakat írtam össze, melyek jellemzően a www.banfiandrea.hu weblapon és telefonon keresztül létrejövő kapcsolat során szükségesek.

 • Felhasználó (azaz Ön): az a személy, aki regisztrál, telefonon bejelentkezik, vagy vásárol, mert igényt tart Bánfi Andrea, a www.banfiandrea.hu weblapon megjelenített Szolgáltatásaira.
 • Személyes adat: a Felhasználó személyével kapcsolatba hozható adat (név, email és telefonszám).
 • Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, melyet megfelelő tájékoztatás után, félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 • Adatkezelő (én, mint Szolgáltató): az a természetes vagy jogi személy, aki, az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végre hajtatja.
 • Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
 • Adatfeldolgozó: aki, az adatkezelővel kötött szerződése alapján az adatok feldolgozását végzi. Jelen esetben a tárhely szolgáltatóm, a hírlevélküldő rendszerem, és a könyvelőm.
 • Tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Adatvédelmi incidens: a személyes adatok jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé.

 

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kommunikáció és a kapcsolattartás biztosítása, a weblap látogatóinak azonosítása, hogy a honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat igénybe vegyék, hírlevél küldésére igényt tarthassanak.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

1.1 A honlapon található szolgáltatások, az ezekhez tartozó kezelt adatok köre, a felhasználás célja és időtartama

1.1.1

Személyes konzultációk

A jelentkezés telefonon keresztül történik.

A telefonon keresztül kért időpont esetében, az első találkozásig tart az adatok kezelése, a kapcsolattartás biztosítása érdekében. A további, szükséges lépéseket, a személyes találkozás alkalmával tesszük meg.

A kezelt adatok: a Felhasználó neve és telefonszáma.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje, a kapcsolat fennállásának ideje.

1.1.2

Csoportos konzultációk, események

A jelentkezés telefonon vagy kapcsolati űrlapon keresztül történik.

A kezelt adatok: a Felhasználó neve, email címe, telefonszáma, és a számlázással kapcsolatos adatok.

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Amennyiben egy adott esemény regisztrációja során igényt tart a Hírlevél küldésére is, a továbbiakban, a 1.1.3 pontban megfogalmazott szabályok érvényesek.

1.1.3

Regisztráció hírlevélre 

Szolgáltató lehetővé teszi az Felhasználó számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre.

A hírlevél teszi lehetővé, hogy a Felhasználó értesüljön a programokról, amelyekre jelentkezni tud. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

A kezelt adatok: a Felhasználó neve, email címe és telefon száma.

A Felhasználó, korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel nem keresi meg a Felhasználót.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó, a hírlevélről önmaga le nem iratkozik, a hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre kattintva.

Az adatok törlését, a Felhasználó bármikor kérheti. A törlés azonnali hatállyal elvégzendő.

 

 1. A Felhasználó jogai

A Felhasználó által átadott személyes adatok, harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A Felhasználó által, a Szolgáltatónak önként átadott személyes adatok, kérésre, bármikor módosíthatók, áttekinthetők, az adatok, minden lehetséges elérési pontján törölhetők.

 

 1. A hozzájárulás feltételei, és felülvizsgálata

Jelen adatkezelés, egy hozzájáruláson alapuló adatkezelés, ami azt jelenti, hogy a hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha három tartalmi követelményt teljesít: az önkéntességet, az egyértelműség és a tájékozottságot.

Önkéntesség, mert teljesen önként, kényszerítés nélkül meghozott döntés. Egyértelműség: határozott hozzájárulás. Tájékozottság: elolvasta a tájékoztatást, amit teljes mértékben megértett és elfogadott.

Szolgáltató, a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, azaz, Felhasználó felel. Felhasználó, az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. Gyermekek jogainak kiemelt védelme

A gyermekek adatkezelésére vonatkozó szabályai szerint a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 16. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud.

 

 1. Adatvédelmi incidens bejelentése

Az új szabályok értelmében a személyes adatok jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatbiztonsági incidensek bejelentésének kötelezettsége indokolt és nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve.

 

 1. Az adatokat megismerő, továbbiakban, Adatfeldolgozók köre

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik személy részére nem adja át. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatokat az Adatkezelő kérésére, az Adatfeldolgozók végzik.

 

A tárhely szolgáltató adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2225 Üllő, Gyár utca 8.

Adószám: 13810359-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-109794

Telefon: +36 1 348-5000

E-mail címe: info (kukac) viacomkft.hu 

Weboldala: https://viacomkft.hu

 

Hírlevél küldő rendszert szolgáltató adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése: MailerLite LTD

Székhelye: MailerLite Limited, Írországban bejegyzett cég, a Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Írország,

E-mail címe: info@mailerlite.com

Weboldala: mailerlite.com

 

 1. Adatbiztonság, jogorvoslati tájékoztatás

Az Infotv. 2. § (1) bekezdése értelmében e törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. Hozzájárulás tartalma

Az Adatkezelési szabályzatot elolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével kapcsolatban és a www.banfiandrea.hu – ra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”